නිෂ්පාදන

 • Any Type Tape

  ඕනෑම වර්ගයක ටේප්

  පළල: 18mm, 24mm, 30mm, 48mm, ආදිය

  ඝනකම: පාරිභෝගිකයින්ගේ ඉල්ලීම පරිදි

  දිගු: පාරිභෝගිකයින්ගේ ඉල්ලීම පරිදි

  වර්ණය: සුදු රතු, කළු, නිල්, කොළ, කහ

  අපට විවිධ පිරිවිතරයන් ඇති අතර ඔබේ ඉල්ලීම පරිදි නිෂ්පාදනය කෙරේ. පාරිභෝගිකයින්ගේ ඉල්ලීම පරිදි ටේප් එකේ අපට ලාංඡනය මුද්‍රණය කළ හැකිය.